தமிழ் மொழி விழா 2016 – திரு கோபிநாத் வழங்கும் “மனதில் உறுதி வேண்டும்”