நம் வாழ்க்கைப் பயணத்தில் தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் பாலமா? பாரமா?