“வானம் வசப்படும்” – தன்முனைப்புச் சொற்பொழிவு – 4 ஜனவரி 2019